0
MENU

Regulamin Programu Partnerskiego

 1. Regulamin definiuje warunki Programu Partnerskiego dla klientów sklepu internetowego trec.pl dostępnego pod adresem https://www.trec.pl/, zwanego dalej Sklepem,zarządzanego przez HF Media sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 653595 zwanego dalej Zarządzającym. Przystąpienie klienta do Programu Partnerskiego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Klient przystępujący do programu w dalszej części niniejszego dokumentu nazywany jest Uczestnikiem.
 2. Program Partnerski jest aktywny bezterminowo, od dnia 30 lipca 2020.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wiąże się z koniecznością dokonania rejestracji konta w Sklepie, złożenia i opłacenia zamówienia na dowolną kwotę. Przystąpienie wiąże się z założeniem w systemie informatycznym Sklepu konta Programu Partnerskiego księgującego wszystkie operacje Programu Partnerskiego wykonywane przez użytkownika.
 4. Konto Programu Partnerskiego jest przypisane do jednego konta użytkownika sklepu, nie ma możliwości łączenia kont Programu Partnerskiego i przenoszenia salda pomiędzy różnymi loginami. Historię konta oraz kwotę zgromadzonego kredytu można sprawdzić na stronie Sklepu w zakładce „Program Partnerski”.
 5. Po przystąpieniu do Programu Partnerskiego Uczestnik otrzymuje jednorazowy bonus w kwocie 10 zł. W/w bonus jest potwierdzony po upływie 15 dni od daty odbioru zamówienia przez klienta. Zarządzający programem rezerwuje sobie prawo do zaprzestania wydawania bonusu w dowolnym momencie trwania programu bez uprzedniego ogłoszenia.
 6. Warunkiem wykorzystania jednorazowego bonusu w kwocie 10 zł jest złożenie kolejnego zamówienia w Sklepie o wartości produktów minimum 150 zł.
 7. W trakcie obowiązywania Programu Partnerskiego za każde zamówienie złożone, opłacone i odebrane po przystąpieniu do Programu Partnerskiego, Uczestnik otrzymuje kwotę kredytu w wysokości 5% całkowitej wartości produktów obecnych w zamówieniu.
 8. Zarządzający programem zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości w/w kredytu w toku trwania programu oraz wyłączenia z programu określonych produktów i grup produktów według własnego uznania bez potrzeby informowania użytkowników.
 9. Kwota kredytu przyznawana po każdym złożonym zamówieniu zostaje potwierdzona po upływie 15 dni od daty odbioru zamówienia przez klienta.
 10. Potwierdzona kwota kredytu jest dostępna do wykorzystania w Sklepie, przy zamówieniach powyżej 100 zł. Wsteczna redukcja wartości zamówień jest niemożliwa. Wysokość redukcji wartości zamówienia jest ograniczona wyłącznie do wartości produktów, nie obejmuje kosztów dostawy.
 11. Płatność złotówkami zebranymi w Programie Partnerskim, wyklucza możliwość skorzystania z kodu rabatowego, podczas tej samej transakcji.
 12. Potwierdzona kwota kredytu jest dostępna do wykorzystania w dowolnym zamówieniu w Sklepie, składanym po zamówieniu w ramach którego jest przyznawana. Wsteczna redukcja wartości zamówień jest niemożliwa. Wysokość redukcji wartości zamówienia jest ograniczona wyłącznie do wartości produktów, nie obejmuje kosztów dostawy.
 13. W przypadku gdy kwota kredytu konta Programu Partnerskiego jest wyższa niż wartość produktów w zamówieniu, saldo kredytu zostaje pomniejszone o wartość produktów.
 14. W uzasadnionych przypadkach nadużyć, zarządzający rezerwuje sobie prawo do zmiany zapisów księgowych na koncie Programu Partnerskiego według własnego uznania bez wymogu konsultacji z użytkownikiem w dowolnym momencie trwania programu.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uznania zwrotu towarów lub uznania reklamacji, kredyt i bonus znajdujący się na koncie Programu Partnerskiego przypisany do zamówienia objętego odstąpieniem/zwrotem/reklamacją jest unieważniony w całości. W przypadku, gdy unieważniony kredyt/bonus został wykorzystany, zarządzający rezerwuje sobie prawo do potrącenia powstałej należności z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz użytkownika.
 16. Zarządzający może zakończyć obowiązywanie Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, z jednotygodniowym wyprzedzeniem ogłoszonym na stronie internetowej Sklepu oraz przesłanego do Uczestników programu drogą e-mailową.
 17. W przypadku zakończenia obowiązywania Programu Partnerskiego wszystkie nie zadysponowane środki zapisane na koncie Programu Partnerskiego przepadają.
 18. Kwota kredytu zapisana na koncie Programu Partnerskiego nie podlega wymianie na gotówkę, nie może zostać wypłacona i jest dostępna jedynie na zakupy w Sklepie.