0
MENU

Polityka Prywatności

 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania, przetwarzania i dostępu do informacji na stronie www oraz urządzeniach Użytkownika, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

 §1
Definicje

 

 1. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 3. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. „Strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
 6. „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 7. „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 8. „Cookies” - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 9. „Cookies Administratora” - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 10. „Cookies Zewnętrzne” - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 11. „Serwis” - oznacza stronę̨ internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie Trec.pl
 12. „Urządzenie” - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 13. „Użytkownik” - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być́ Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 §2
Administrator danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HF Media sp. z o.o., ul. Rumuńska 1, 91-336 Łódź, NIP 7292713761, która jest właścicielem sklepu www.trec.pl, kontakt pod adresem email: kontakt@trec.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mariusz Zajkiewicz, kontakt email: ochronadanych@hfmedia.pl lub listownie na adres spółki.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczeniem usług lub sprzedaży produktów, przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, (Rozporządzenia). Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz przez okres wynikający z przepisów prawa np. wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172, Prawa telekomunikacyjnego na podstawie twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonych przez Ciebie reklamacji wtedy przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, (Rozporządzenia). Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz przez okres wynikający z przepisów prawa np. wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń. Nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane i dopasowywane do twoich zainteresowań, które ustalimy na bazie dokonywanych zakupów i przeglądanych treści w serwisach internetowych należących do Administratora oraz dokonamy analiz statystycznych w celu udoskonalenia usług przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  5. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych, podstawą przetwarzania będzie art. 6, ust.1, lit. f, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  6. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert związanymi z nowymi produktami, promocjami w formie newsletter’a na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, (Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  7. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie plików Cookies ‘ciasteczek’w celu spersonalizowania, zapamiętania przez stronę Pani/Pan preferencji i ustawień tj.: login i hasło, adres IP, data, godzina logowania. Podstawą przetwarzania będzie art. 173, Pr. telekomunikacyjnego. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji umowy w postaci udostępniania danych firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotą wspierającym HF Media w realizacji usługi na podstawie umów.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 §3
Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi zgodnie z umową. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ domeny, z której pochodzą̨, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość́ ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

 

 • 4

Cele w jakich wykorzystywane są̨ Cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień́ wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę̨ internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

 §5
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć́ pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć́ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi Administrator może przetwarzać wyłącznie za zgodą następujących danych osobowych: login, adres e-mail.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres HF Media Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (91-336) ul. Rumuńska 1 bądź mailowo na adres kontakt@trec.pl
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta zostaną usunięte na stałe i bezpowrotnie wszelkie dane Użytkownika.
 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

 §6
Więcej o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy HF Media i upoważnione osoby działające na zlecenie HF Media, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu HF Media oraz podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne HF Media (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez HF Media, podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność HF Media, partnerzy HF Media (wyłącznie w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę).
 2. Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji jest niezbędne do świadczenia tych usług i realizacji sprzedaży czy rozpatrzenia reklamacji. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
 4. Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisów internetowych HF Media do Twoich zainteresowań, analiz statystycznych i udoskonalenia usług HF Media jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług HF Media. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe podlegają profilowaniu. Za pomocą plików cookies stosowanych w serwisach internetowych HF Media możliwe jest zapoznawanie się z Twoimi preferencjami w tym poprzez analizę tego jak często odwiedzasz serwis internetowy HF.
 6. Media, czy jakie produkty najczęściej oglądasz, jakiego rodzaju artykuły czytasz. Analiza zachowania w Internecie pomaga nam lepiej rozumieć zwyczaje i oczekiwania Twoje i naszych użytkowników oraz dostosować się do potrzeb i zainteresowań. W ten sposób mamy możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Ciebie (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących treningu cardio) oraz spośród dostępnych ofert/produktów/treści artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały Twoim potrzebom. Możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkowników oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.
 7. Jeśli zrezygnujesz z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszych serwisów. W takim przypadku będziesz otrzymywać reklamy, ale bez związku z Twoją dotychczasową aktywnością w serwisie. Dostęp do informacji dotyczących Twoich aktywności i innych użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.