Regulamin wystawiania opinii i przeciwdziałania nielegalnym treściom

 

 

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie wystawiania opinii w serwisie www.trec.pl, który to regulamin zwany jest dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” - stronę główną trec.pl oraz jej podstrony,
 2. „Usługodawca” - właściciel Serwisu tj. Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, NIP: 9581602454, REGON 220696468, BDO 000022292, sąd przechowujący dokumentację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 67.250,00 zł, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1790 z późn.zm.), e-mail: kontakt@trec.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 515 446 110.
 3. „Użytkownik” - internauta, który korzysta z Serwisu.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnego dodawania opinii na temat produktów, które są prezentowane w Serwisie oraz zasady przeciwdziałania nielegalnym treściom umieszczanym w Serwisie przez Użytkowników.

 

§ 3

 1. 1.       W celu skorzystania z usługi dodawania opinii nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych. 
 2. W celu dodania opinii wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Służą one do utrzymania sesji Użytkownika i pozwalają na wypełnienie i wysłanie formularza, o którym mowa w dalszej części Regulaminu. Możliwe jest następnie skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

 

 

III. Dodawanie opinii

 

§ 4

Opinie dodawane w Serwisie po 1 stycznia 2023 roku muszą pochodzić od Użytkowników, którzy na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą nabyli produkt za pośrednictwem Serwisu. Opinie dodane przed 1 stycznia 2023 roku nie zostały zweryfikowane czy pochodzą od Użytkowników, którzy nabyli dany produkt.

 

 

§ 5

 1. W celu dodania opinii Użytkownik powinien dokonać zakupu na stronie sklepu internetowego trec.pl i wypełnić otrzymany mailowo formularz wystawienia opinii.

 

§ 6

Zabronione jest podawanie w formularzu, w tym w treści opinii jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności treści:

 1. naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie osobiste lub majątkowe lub prawa ochronne na znak towarowy, 
 2. nierzetelnych lub nieprawdziwych opinii o produktach, 
 3. uznanych za obraźliwe, o charakterze terrorystycznym, pornograficznym, rasistowskim lub dyskryminującym, 
 4. promujących uczestnictwo w działalności przestępczej,
 5. służących oszustwom lub wyłudzaniu środków finansowych od innych Użytkowników, 
 6. wskazujących na podszywanie się pod inny podmiot, nieuczciwe zachwalanie lub deprecjonowanie konkurentów lub ich produktów,
 7. wskazujących na działania stanowiące nieuczciwe praktyki rynkowe lub praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, a w szczególności wprowadzanie Użytkowników w błąd.

 

§ 7

 1. 1.       Po przesłaniu formularza z treścią opinii przez Użytkownika, Usługodawca zweryfikuje, czy Użytkownik spełnia warunki określone w postanowieniu § 4 Regulaminu. Jeżeli nie, wówczas opinia nie zostanie dodana do Serwisu.
 2. Jeżeli weryfikacja potwierdzi, że Użytkownik spełnia warunki określone w § 4 Regulaminu, wówczas Usługodawca zweryfikuje czy treść opinii nie narusza § 6 Regulaminu. Jeżeli opinia nie będzie naruszała wskazanego postanowienia, wówczas zostanie dodana do Serwisu. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia opinia nie zostanie zamieszczona w Serwisie.

 

 

IV. Zgłoszenia treści nielegalnych 

 

§ 8

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać do Usługodawcy zamieszczone w Serwisie opinie, jeżeli uważają, że zawierają one nielegalne treści lub są związane z nielegalną działalnością. Zgłoszenie może być dokonane w szczególności poprzez odpowiednią opcję znajdującą się przy opiniach.
 2. Formularz zgłoszenia należy uzupełnić o pola oznaczone jako obowiązkowe.  
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.  
 4. Usługodawca po otrzymaniu takiego zgłoszenia przeanalizuje, z należytą starannością, daną opinię oraz treść zgłoszenia. Usługodawca nie korzysta z narzędzi służących do automatycznego rozpatrywania zgłoszeń. Jeżeli na podstawie zgłoszenia Usługodawca stwierdzi, że działalność związana z opinią lub sama opinia ma nielegalny charakter lub jest niezgodna z Regulaminem, Wydawca może podjąć decyzję o:
 1. usunięciu opinii lub jej części, uniemożliwieniu do niej dostępu lub ograniczeniu widoczności opinii; 
 2. zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usług, w pełni lub częściowo, na rzecz Użytkownika; 
 3. zawieszeniu lub zamknięciu konta Użytkownika. 
 1. Opisane w ust. 4 powyżej decyzje Usługodawca może podjąć również z własnej inicjatywy, w przypadku pozyskania wiedzy, że przekazane przez Użytkownika treści są nielegalne, związane z nielegalną działalnością lub niezgodne z § 6 Regulaminu.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał zgłoszenia, Usługodawca powiadomi bez zbędnej zwłoki Użytkownika o swojej decyzji w odniesieniu do opinii, której dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości wniesienia skargi od podjętej decyzji. 
 3. Jeżeli Usługodawca zna elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika dokonującego zgłoszenia lub Użytkownika, który dodał do Serwisu nielegalną, związaną z nielegalną działalnością lub niezgodną z Regulaminem treść, przedstawia im jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do nałożonych ograniczeń. 

 

 

V. Reklamacje

 

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje związane z opisaną w Regulaminie usługą świadczoną drogą elektroniczną należy składać do Usługodawcy w szczególności: mailowo na adres: kontakt@trec.pl, pocztą bezpośrednio na adres: ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 10

Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2024