Regulamin Sklepu Internetowego

Treść Regulaminu – obowiązująca od dnia 15 marca 2024 r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.trec.pl.

Sprzedającym jest Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, NIP: 9581602454,  REGON 220696468, BDO 000022292, sąd przechowujący dokumentację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 67.250,00 zł, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 711 z późn.zm.).

Adres poczty elektronicznej kontakt@trec.pl , numer telefonu kontaktowego (+48) 515 446 110

Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trec.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 9. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 10. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego (np. Newsletter) 
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2023, poz. 1610 z późn.zm.), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, stanowiące ofertę zmierzającą do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Sprzedawca / Usługodawca –  Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, NIP: 9581602454,  REGON 220696468, BDO 000022292, sąd przechowujący dokumentację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 67.250,00 zł, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 711 z późn.zm.)
 14. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. Najniższa cena – najniższa cena Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny Produktu lub która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni).

Zasady ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców działających na prawach konsumentów - przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta / Przedsiębiorcy działającego na prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.trec.pl.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy www.trec.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

„Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego co najmniej 20 sztuk towarów – a w przypadku opakowań zawierających wiele sztuk towarów – takich opakowań lub w przypadku złożenia zamówienia o wartości przekraczającej 1.000,00 zł, Sprzedawca będzie uprawniony do dokonania dodatkowej weryfikacji Klienta, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji. Weryfikacja Klienta polegać będzie na ustaleniu, czy Klient składa zamówienie hurtowe. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo do odmowy jego realizacji. Sprzedaż hurtowa realizowana jest przez Sprzedawcę poprzez osobną platformę lub kontakt bezpośredni na adres b2bsolex@trecnutrition.com.”

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.trec.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:

 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
 • włączona obsługa plików cookies,
 • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
 • aktywne konto e-mail.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień

Informacje prezentowane na stronach internetowych www.trec.pl, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje – stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie są zaś ofertą handlową w rozumieniu art. 66 i art. 66(1) Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023, poz. 1610 z późn.zm.). 

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.trec.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz aktualny numer telefonu i adres e-mail, zaakceptuje obowiązujący Regulamin oraz potwierdzi złożenie Zamówienia.

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo nie przyjąć zamówienia do realizacji.

W trakcie składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji złożonego Zamówienia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności,  [JJ41] [SL2] 

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

Przyjęcie Zamówienia do realizacji (czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia) następuje z chwilą otrzymania zapłaty ceny zamówienia wraz z kosztami dostawy (dla Zamówień, dla których wybrano płatność przelewem lub płatność elektroniczną / kartą płatniczą) albo z chwilą otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę (dla Zamówień, dla których wybrano płatność „za pobraniem”).

Zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. 

Dokument księgowy (paragon lub faktura) dostarczany jest do Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Zamówienia, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@trec.pl.
 • Klient ma możliwość zmiany i usuwania danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

 Rodzaje i zakres usług elektronicznych

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

 • prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym;
 • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia;
 • wysyłka Newslettera.

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi – bez podawania przyczyn rezygnacji.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi – bez podawania przyczyn rezygnacji.

 

Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie. Sklep poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe, o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem elektronicznym” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy Towaru (wysyłki) określonymi w Cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” na Stronie. Klient otrzymuje informacje o kosztach dostawy również w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega, że w razie wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem, nieodebrania przez Kupującego zakupionego Produktu i niezapłacenia ceny sprzedaży lub kosztów dostawy, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Kupującego kary umownej w wysokości 30 zł, obejmującej koszty bezpośrednio związane z nieodebraną wysyłką, chyba że Klient skorzysta z przysługującego mu prawa odstąpienia.

Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem tradycyjnym, a także kartą lub za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.pl oraz za pobraniem (przy odbiorze towaru).

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Klient będący jednocześnie Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, którzy zawarli Umowę Sprzedaży na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania jakichkolwiek przyczyn, składając stosowne, jednoznaczne oświadczenie (wysłane przykładowo na piśmie lub drogą mailową) w terminie czternastu (14) dni od momentu otrzymania Towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trec.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może zwrócić Produkt na adres: Trec Nutrition Sp. z o.o., ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

 • jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta - w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, procedura reklamacji

Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Towar jest niezgodny z umową. W powoływanym zakresie zastosowanie znajdują postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287 z późn.zm.)

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trec.pl lub też pisemnie na adres: Trec Nutrition Sp. z o. o., 95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 29

 

Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Trec Nutrition Sp. z o. o., 95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 29. 

 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@trec.pl lub też pisemnie na adres: Trec Nutrition Sp. z o. o., 95-054 Ksawerów, ul. Szkolna 29. 

Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Trec Nutrition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, pod adresem ul. Inż. J. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315748, NIP: 9581602454,  REGON 220696468, BDO 000022292, sąd przechowujący dokumentację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 67.250,00 zł.    

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: 

 • zmiany przepisów obowiązującego prawa; 
 • zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 • rozbudowy, zmiany lub wycofania dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu lub usług objętych Regulaminem;
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści Regulaminu;
 • konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiły w Regulaminie;
 • zapobiegania nadużyciom;
 • ze względów bezpieczeństwa;
 • usprawnienia działania Sklepu i obsługi Klienta;
 • zmiany procesu zawierania umów i składania zamówień za pośrednictwem Sklepu

 

Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy: Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020, poz. 287 z późn.zm.), Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023, poz. 1610 z późn.zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020  poz. 344 z późn.zm.);.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art.. 22[1] Kodeksu cywilnego, jak również Klientem/ Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 


  

Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 

Zwrotu należy dokonać na adres:

TREC NUTRITION Sp. z o. o.

ul. Szkolna 29

95-054 Ksawerów